“Mountain in the Clouds” by Xu Longsen at Hanart TZ, Hong Kong | BLOUIN ARTINFO